Team- Workshops

Vad är en workshop?

En team-workshop kan betyda olika saker för olika personer.

Här på Enlantern har vi fokus på team-workshops som är interaktiva från början till slut.

Det händer ofta att ett företagsevent eller en teamdag blir antigen till ett enda långt seminarium där deltagare sitter och lyssnar, eller att det blir en rolig dag som snabbt glöms bort.  

För oss på Enlantern är det viktigt att kombinera nytta med nöje. Förutom att skapa en teamkänsla på jobbet, designar vi våra workshops så er teamdag eller företagsevent resulterar i konkreta verktyg som teamet kan ta med sig tillbaka till jobbet.

Eftersom vi har fokus på roligt lärande under alla våra team-workshops, så har teamet också kul på vägen.

"Workshopen var exceptionell, något verkligen utöver det vanliga.

Så snabbt sätt att connecta med andra människor.

Noha är utomordentligt duktig på det"

Hur ser det ut på Enlanterns team-workshops?

Enlantern förklarar arbetssättet samt vilken grad av medverkan som förväntas.

Vi börjar med att skapa en trygg miljö och värmer upp teamet med hjälp av enklare övningar.

Vi fortsätter med övningar som på ett kraftfullt sätt hjälper teamet med att uppleva och reflektera över de ämnena som vi lägger fokus på under workshopen. Till exempel psykologisk trygghet, kommunikation, samarbete, innovation eller teamkänsla på jobbet.  

Övningarna är lättsamma och lekfulla och följs av diskussioner där insikter och reflektioner delas.

Deltagarna uppmuntras att reflektera kring hur insikterna kan tillämpas på vardagliga arbetssituationer

Hur stort behöver ett team vara?

Hur lång är en team-workshop?

Enlanterns team-workshops lämpar sig för team på minst 6 personer. Det finns ingen maxgräns.

Är det ett större företagsevent eller teamdag,  med många deltagare, utökar vi antalet facilitatorer från Enlantern.

Längden på workshopen beror på vilka behov ni har och vad syftet med teamdagen eller företagsventet är.

Längden varierar från en heldag till två-timmars-workshops. Vanligast är halvdags-workshops.

Hur stort behöver ett team vara?

Enlanterns team-workshops lämpar sig för team på minst 6 personer. Det finns ingen maxgräns.

Är det ett större företagsevent eller teamdag,  med många deltagare, utökar vi antalet facilitatorer från Enlantern.

Hur lång är en team-workshop?

Längden på workshopen beror på vilka behov ni har och vad syftet med teamdagen eller företagsventet är.

Längden varierar från en heldag till två-timmars-workshops. Vanligast är halvdags-workshops.

Vilka team-workshops erbjuder Enlantern?

Nedan är våra fyra signatur-workshops.
Det finns även möjlighet att skräddarsy en workshop utifrån behovet ni har och hur just ert företagsevent eller teamdag ser ut. 

Misslyckas som ett proffs!

Misslyckas smartare...för att lyckas som team

Humanisera det digitala rummet

Skapa en stark teamkänsla på jobbet även vid distansarbete

Säkra färdigheter i en osäker värld

Förbered teamet för det oväntade

Teambuildingen Kontaktbyggaren

Se bortom yrkesrollen, & stärk teamkänslan på jobbet

När ska jag ta kontakt med Enlantern?

Det finns många anledningar till att våra kunder anlitar oss som en del av ett företagsevent eller teamdag.

Några av de områden som våra kunder ofta vill stärka är:

 • Teamkänsla på jobbet
 • Psykologisk trygghet
 • Motivation & engagemang
 • Utmana teamet
 • Hantera osäkerhet
 • Agilitet
 • Innovation
 • Kommunikation
 • Samarbete
 • Tillit & gemenskap
 • Ha roligt ihop
 • Samarbete över avdelningsgränser
"Med stor värme lyckades Noha få ett rum med främlingar att slappna av och och skratta tillsammans.

Vi misslyckades glatt och upprepat, för att lämna med nya insikter och en massa energi.

Jag rekommenderar varmt Noha och denna workshop för alla som vill skapa gemenskap och sträva efter bättre slutresultat"

SÄKRA FÄRDIGHETER FÖR EN OSÄKER VÄRLD

Stärk kompetenserna som krävs för att hantera osäkerhet och komplexitet och bli mer agil både på jobbet och utanför jobbet.

Läs mer...

Säkra färdigheter för en osäker värld

Vi lever i en osäker, komplex värld och gång på gång befinner vi oss i nya situationer där vi inte kan gå tillbaka och dra nytta av tidigare erfarenheter från liknande situationer i livet.

Det vi KAN göra är att stärka de kompetenser som krävs för att hantera osäkerhet och komplexitet. Vi kan träna oss själva i att hålla oss lugna i dessa situationer, att anpassa oss, vara flexibla och tänka snabbt så att vi kan fatta snabbare och bättre beslut.

Och det är viktigt att träna på dessa färdigheter. Vi ser upprepade gånger rapporter och studier som visar på att anpassningsförmågan och förmågan att hantera komplexitet och oklarhet är några av de färdigheter som eftersträvas mest vid nyrekryteringar OCH bland de främsta områden där dagens kandidater saknar kompetensen. 

Boka workshop

HUMANISERA DET DIGITALA RUMMET

Denna högst interaktiva workshop hjälper till att humanisera det digitala rummet och gör kommunikationen och samarbetet med kollegorna mer effektiv.

Läs mer…

Humanisera det digitala rummet

Mänsklig kontakt är avgörande för både vårt välbefinnande och effektiviteten hos våra team. Långa perioder med arbete hemifrån och spridda team innebär ett flertal utmaningar när vi försöker etablera och upprätthålla starka band inom teamet.

Denna högst interaktiva workshop hjälper till att humanisera det virtuella rummet och gör kommunikationen och samarbetet med kollegorna mer effektiv.

Genom ett antal lekfulla och interaktiva övningar kommer du att använda Zoom som aldrig förr, utforska kreativa sätt att göra det virtuella rummet mer meningsfullt, främja ett mer innovativt klimat, skapa större psykologisk trygghet i teamet och underlätta samarbeten.

Boka workshop

CONNECTION CATALYST

Denna workshop kombinerar psykologisk trygghet med nöje. Under workshopen skapas det starkare band mellan teammedlemmarna, samtidigt som ni har riktigt kul tillsammans.

Läs mer...

Connection Catalyst

Investera i en annan typ av teambuilding, en som kombinerar psykologisk trygghet med nöje. En workshop som skapar starka band mellan deltagarna eller teammedlemmarna som individer, samtidigt som de har roligt tillsammans.

Tiden som investeras i att låta deltagarna lära känna varandra och samtidigt höja energin i rummet (oavsett om det är fysiskt, eller digitalt), gör stor skillnad och gör det snabbt.

Som en fristående teambuilding kommer det att leda till ett starkare, mer samarbetsvilligt team med en mycket högre grad av tillit både nu och på lång sikt.

Som en del av ett större evenemang kommer det att avsevärt underlätta de återstående programpunkterna under ditt evenemang.

Boka workshop

MISSLYCKAS SOM ETT PROFFS

Öva på att studsa tillbaka efter misslyckanden i en trygg miljö så blir det lättare att göra samma sak i den verkliga världen.

Läs mer…

Misslyckas som ett proffs

Öva på att studsa tillbaka efter misslyckanden i en trygg miljö så blir det lättare att göra samma sak i den verkliga världen.

Sanningen är att misslyckanden är en del av livet. Det är helt enkelt en del av att vara människa. Det vi kan göra det är att lära oss att återhämta oss från våra misstag snarare än att bli frustrerade över att ha gjort dem.

När vi väl bemästrar denna färdighet kommer vi att kunna låsa upp våra kreativa krafter och bli mycket mer innovativa.

Boka workshop

KOMMUNICERA AKTIVT

Denna workshop fokuserar på att förbättra din kommunikationsförmåga med hjälp av konkreta, praktiska övningar.

Läs mer…

Kommunicera aktivt

Du kanske har fått höra att du bör kommunicera tydligare, lyssna mer aktivt och använda din kropp bättre.

Riktig transformation sker när du använder ett praktiskt tillvägagångssätt som direkt låter dig veta vad som praktiskt fungerar och vad som behöver förbättras.

Denna workshop fokuserar bl.a på att förbättra din kommunikationsflexibilitet, öva på tydlig icke-verbal kommunikation, och att kommunicera mer effektivt under stress.

Boka workshop

Certain Skills for an Uncertain World

We live in an uncertain, complex and ambiguous world and time after time find ourselves in new situations where we aren’t able to go back and draw on our past experiences of a similar situation.

What we CAN do, is strengthen the skills needed to handle uncertainty and complexity. We can train ourselves to stay calm in these situations, to adapt, be agile and think on our feet so we’re able to make quicker, better decisions.

And it’s vital to train these skills. We’re repeatedly seeing reports and studies showing that adaptability and the ability to deal with complexity and ambiguity are some of the skills most desired by hiring teams AND amongst top areas of missing essential skills for candidates today.

Humanising the Virtual Space

Human connection is crucial for both our wellbeing and the effectiveness of our teams. Prologued home working and dispersed teams present many challenges to establishing and maintaining strong connections and bonds within teams.

This highly experiential workshop helps humanise the virtual space and makes the connection and collaboration with our colleagues more effective. Through a number of playful and interactive exercises, you will use Zoom as never before, exploring creative ways to make the virtual space more meaningful, promoting a more innovative climate, as well as greater psychological safety and collaborative team behaviours.

Energising Connection Catalyst

This teambuilding event uses a high-energy approach to foster stronger connections and build trust between team members. It’s available in-person, digitally or as a hybrid version.

By investing in a different typf of teambuilding that creates connections between participants or team members as individuals, you infuse your event with positive energy.

The time invested in letting participants connect and bringing up the energy in the room (whether physical, digital or hybrid), pays back, and it does so quickly. As part of a bigger event, it will ease and smoothen the remaining programme points of your event significantly. As a stand alone teambuilding, it will lead to a tighter, more collaborate team with a much higher degree of trust.

Unmute The Real You & Actively Communicate

You may have been told to communicate more clearly, listen more actively, and use your body better.

True transformation happens once you adopt a hands-on approach that lets you know what practically works and what requires improvement.

This workshop focuses oni mproving your communication flexibility, practicing clear non-verbal communication, communicating more effectively on your feet
and under stress and more.

Fail Like a Pro - Create with Ease

Practice error recovery in a safe environment and it’ll be easier to do the same in the real world.

The truth is that failing is part of living . It’s simply part of being human. What we can do is to learn to recover from our errors rather than beat ourselves up over making them.

Once we master that skill, we’ll be able to unlock our creative powers and innovate much more freely.

Snabba workshopfakta

 • Erbjuds fysiskt och online

   

 • Finns på 3 olika språk

   

 • Alla workshops är mycket interaktiva

   

 • Roligt lärande viktig del av workshops

FÖRDJUPNINGS-PAKET

För långsiktig förändring som befäster lärdomar.


Läs mer…

Fördjupnings-paket

För långsiktig förändring som befäster lärdomar.

Workshop hålls varannan vecka hos er. Detta är ett perfekt sätt för teammedlemmarna att kontinuerligt stärka sina färdigheter på ett tillgängligt och roligt sätt, samtidigt som förtroendet och banden mellan teammedlemmarna stärks.

Kontakta oss

SKRÄDDARSYDDA WORKSHOPS

Gillar du vår metodik men har inte hittat temat som du söker bland våra workshops?

Läs mer...

Skräddarsydda workshops

Gillar du vår metodik men har inte hittat temat som du söker bland våra workshops?

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med ett brett spektrum av teman och pratar gärna med er för att se hur vi kan hjälpa dig och ditt team med era specifika behov.

Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss

IN-DEPTH PROGRAMS

For long-term transformation that solidifies learnings.
Workshop is held every other week at your premises. This is ideal for the team members to continuously strengthen their skills in an accessible and fun way, all whilst strengthening the trust and bond between the team members.

Tailor-made

Love our methods but haven’t found the topic you’re looking for We’re happy to tailor make an event based on your topics of choice. 

We have vast experience working with a wide range of topics and are more than happy to chat and see how we can help you and your team with your specific areas of choice.

For more information on your options, please contact us. 

Kontakta oss!

Hör av dig så tittar vi på hur vi kan hjälpa just ditt team!